Pondělí - pátek: 7:00 - 15:00

  • Ostravská 350/2b

    Opava 9, 747 70

  • Zavolejte nám

    553 780 331

  • Napište nám

    info@mvb.cz

Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR

 

Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MVB OPAVA CZ s.r.o. IČ 25867326 se sídlem Ostravská 350/2b, 747 70 Opava 9 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Ostravská 350/2b, 747 70 Opava - Komárov

email: mvb@mvb.cz

telefon: +420 553 780 331

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to :

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

•plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

•vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje:

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

•podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

•podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

•zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním www stránek,

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR.

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1.            Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.            Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

3.            Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

1.            Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o podmínkách ochrany osobních údajů.

2.            Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.